1553108658677-cock-banner.png

แมลงสาบ มีความสำคัญทางการแพทย์ และสาธารณสุข เนื่องจากเป็นพาหะสำคัญที่สามารถนำเชื้อโรคต่างๆ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือโปรโตซัว ติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะติดอยู่ตามหนวด ขาและลำตัว ขณะออกหาอาหารตามสิ่งปฎิกูล เมื่อมันไปสัมผัสกับภาชนะ เครื่องใช้ และอาหารทำให้ติดเชื้อโรคต่างๆ ได้ โรคที่นำโดยแมลงสาบส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ และอาหารเป็นพิษ อย่างไรก็ตามแมลงสาบยังสามารถเป็นพาหะก่อให้เกิดโรคอื่นๆ ได้อีก เช่น โรคเรื้อน กาฬโรค ตับอักเสบ หอบหืด ภูมิแพ้ หรือโรคผิวหนัง เป็นต้น

การควบคุมแมลงสาบ

โดยทั่วไปแมลงสาบ ชอบอาศัยอยู่ในที่มืด อบอุ่น และมีความชื้นสูงชอบอยู่ตามบ้านเรือน ท่อระบายน้ำ ร้านค้า ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ห้องครัว โรงแรม โกดังเก็บสินค้าการควบคุมไม่ให้มีแมลงสาบ สามารถดำเนินการได้ โดยใช้หลักการสุขวิทยา และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมหรือ 5ส. ดังนี้

สะสาง

แยกและขจัดทิ้งของที่ไม่จำเป็น เพื่อไม่ให้สกปรก รกรุงรังอันเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ

สะดวก

จัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ มีระยะห่างที่เหมาะสม และจัดวางบนชั้นเพื่อให้สามารถสำรวจปัญหาของแมลงสาบได้โดยง่าย ไม่ควรวางสิ่งของชิดติดผนังหรือวางบนพื้นโดยตรง

สะอาด

ทำความสะอาดอาคาร บ้านเรือนทั้งภายในและภายนอก กำจัดแหล่งน้ำ แหล่งอาหารและแหล่งหลบซ่อนตัวของแมลงสาบ จัดให้มีการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันไม่ให้มีการหมักหมมของเศษขยะและอาหาร เก็บอาหารให้มิดชิดและคอยระวังไม่ให้มีเศษอาหารตกหล่นบนพื้น

สุขลักษณะ

จัดสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยให้สะอาด ถูกหลักอนามัยเน้นการดูแลจุดสำคัญ เช่น การปิดทางเข้า-ออก ซ่อมแซมรอยแตก รอยร้าว หรือรอยทรุดตัวของอาคารไม่ให้เป็นแหล่งหลบซ่อนพักอาศัยของแมลงสาบจัดที่ทิ้งขยะที่มีฝาปิดมิดชิด นำไปทิ้งในเวลาที่เหมาะสมขยะเปียกและขยะประเภทเศษอาหาร ควรมีห้องขยะที่สามารถปิดกั้นไม่ให้แมลงสาบเข้ามาระบาดได้

สร้างนิสัย

จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในอาคารบ้านเรือนอย่างต่อเนื่อง และช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้มีการระบาดของแมลงสาบ

การจัดการแมลงสาบ

เมื่อพบว่ามีแมลงสาบระบาด จำเป็นต้องรีบควบคุมกำจัดให้หมดไปโดยเร็ว ซึ่งสามารถทำได้โดยการฉีดพ่นสารเคมี ตามแหล่งรังอาศัย แหล่งหลบซ่อนตัวของแมลงสาบ สำหรับจุดที่ไม่สะดวก หรือไม่ปลอดภัย หรือที่ที่ไม่สามารถฉีดพ่นสารเคมีได้ เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาลโรงแรม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้เหยื่อแมลงสาบ สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยเหยื่อสามารถจัดการกับแมลงสาบได้ทุกชนิด มีความปลอดภัย ไม่มีกลิ่นรบกวน