1553108535284-rat-banner.png

หนู เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ชอบทำลายและรบกวนความสงบสุขของมนุษย์เรา จากการที่มันชอบกัดแทะสิ่งของไม่เลือกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านเรือน พืชผลทางการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้ว หนูยังเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมาสู่คน และสัตว์เลี้ยง เช่น โรคไข้ฉี่หนู โรคไข้หนู กาฬโรค โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น ส่วนในภาคอุตสาหกรรมนั้น ระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยนั้นจะต้องคำนึงถึงการผลิต ทุกขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีหลักปฎิบัติ และการควบคุมการผลิต เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและมาตราฐานการผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากของเสียจากหนูในผลผลิต จนก่อให้เกิดโรคติดต่อจากหนูได้

 

การควบคุมหนู

หนู เป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็วเกือบตลอดทั้งปี ปริมาณประชากรของหนูจะไม่เพิ่มมากจนเกินไปหากเราสามารถควบคุมปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของหนูได้ เช่น อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย ศัตรูธรรมชาติ เป็นต้น การนำหลักสุขวิทยา และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาใช้ โดยเน้นการรักษาความสะอาด การเก็บขยะที่มิดชิด และการกำจัดขยะที่ถูกต้อง ส่วนการควบคุมแหล่งที่อยู่อาศัยของหนู ควรจัดเก็บอาหาร สินค้า สิ่งของ และวัสดุต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยที่ดี การออกแบบอาคารที่สามารถป้องกันไม่ให้หนูเข้ามาภายในอาคารได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถช่วยลดที่อยู่อาศัยของหนูได้

 

การจัดการหนู

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าหนูเป็นสัตว์ที่ฉลาด สามารถหลบเลี่ยง หรือหลบหลีก วิธีการปฎิบัติของมนุษย์ที่ใช้ควบคุมและลดปริมาณหนู การป้องกันและกำจัดหนูจึงต้องใช้วิธีผสมผสานหลายๆ วิธีไปพร้อมกัน จึงจะประสบความสำเร็จ หลักการจัดการหนูแบบบูรณาการ จึงควรนำมาใช้เป็นยุทธวิธีในการป้องกันควบคุมและกำจัดหนู ซึ่งถือว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าวิธีอื่นใด

 

การจัดการหนูโดยไม่ใช้สารเคมี

เหมาะสำหรับบริเวณที่ไม่สามารถใช้สารเคมีได้ หรือพื้นที่ที่มีการควบคุมการปนเปื้อนของสารเคมี โดยสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้กาวดัก การใช้ กรงดัก การใช้กำดักตีตาย เป็นต้น

 

การจัดการหนูโดยใช้สารเคมี

คือการวางเหยื่อกำจัดหนู สามารถใช้ได้ทั้งภายในอาคารและนอกอาคารใช้ได้ผลดีทั้งหนูบ้าน และหนูท่อ มีสารออกฤทธิ์ทำให้หนูตายโดยเกิดอาการเลือดไม่แข็งตัว